top of page

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW ŻEGLARSKICH

PRZEZ

FUNDACJĘ OCEAN MARZEŃ

 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem – jest to najważniejszy dokument przy aplikowaniu o stypendium.

 

REGULAMIN

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczestników Młodzieżowego Programu Edukacji Żeglarskiej Fundacji Ocean Marzeń.

Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania stypendiów żeglarskich w ramach Młodzieżowego Programu Edukacji Żeglarskiej w dalszej treści Regulaminu zwanej Fundacją.Prawo do wnioskowania o stypendium przysługuje osobom, które spełniają kryteria określone w statucie Fundacji i Regulaminie.

 

I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Stypendium żeglarskie zwane dalej „stypendium” przyznawane jest na rok, w okresie od maja do kwietnia następnego roku.

 2. Zarząd Fundacji, w pierwszym kwartale roku kalendarzowego, ogłasza liczbę stypendiów, jakie zostaną przyznane w danym okresie.

 3. Cała operacja rekrutacji stypendystów odbywa się przez Internet.

 

II. Kryteria przyznawania stypendium

§ 2

 1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są wychowankowie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, ośrodków pieczy zastępczej, rodzin zastępczych, oraz młodzież w trudnej sytuacji materialnej, spełniający następujące kryteria:

  1. uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły średniej, szkoły zawodowej, szkoły wyższej

  2. wiek min 10 lat.

 2. W przypadku osób ubiegających się ponownie o stypendium, komisja weryfikuje realizację wszystkich poprzednich stypendiów, opinie instruktorów, oceny z rejsów, oraz sytuację rodzinną kandydata.

 

§3

 1. Stypendia przyznaje Zarząd Fundacji  lub Rada powołana na wniosek Zarządu,

 2. Lista stypendystów jest ostateczna i nie ma od niej odwołania,

 3. Formularz wniosków stypendialnych będzie aktywny na stronie internetowej Fundacji,

 4. Wnioski, które zostaną nadesłane później niż do 30 listopada nie będą rozpatrywane.


III. Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych

§ 4

 1. Kandydat do stypendium spełniający warunki określone w § 2,  po otrzymaniu informacji o rekrutacji wypełnia wniosek on-line zamieszczony na stronie www.oceanmarzen.org.pl

 2. Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie do 30 listopada do godziny 23:59.

 3. Fundacja w terminie do 31 kwietnia ogłasza listę stypendystów.

 4. Warunkiem otrzymania stypendium jest spełnienie kryteriów określonych w § 2.

 

IV. Wypłata stypendium

§ 5

 1. Fundacja zawiadamia mailowo lub telefonicznie stypendystę o przyznaniu stypendium.

 2. Kwota stypendium zależna jest od rejsów i szkoleń, oraz uzależniona jest od etapu w ramach Młodzieżowego Programu Edukacji Żeglarskiej, w jakich ma wziąć udział stypendysta.

 3. Maksymalna wartość przyznawanych stypendiów:

  1. etap 2 - rejs stażowy - 1 450,00 zł

  2. etap 3 - szkolenie Żeglarz Jachtowy - 2 430,00 zł

  3. etap 4 - rejs morski szkoleniowo/stażowy - 2 500,00 zł

  4. etap 4 - rejs stażowy śródlądowy - 1 450,00 zł

  5. etap 5 - szkolenie Młodszy Sternik Jachtowy/Sternik Jachtowy - 1 580,00 zł

  6. etap 6 - szkolenie Jachtowy Sternik Morski - 1 300,00 zł

  7. etap 7 - szkolenie Młodszy Instruktor Żeglarstwa - 1 490,00 zł

  8. etap 8 - szkolenie Instruktor Żeglarstwa - 1 500,00 zł

  9. etap 9 - staż morski - 2 500,00 zł

 4. Stypendium nie jest przekazywane bezpośrednio w formie pieniężnej.

 5. Stypendium może zostać przyznane proporcjonalnie, lub procentowo, lub być kumulowane w przypadku wyższych etapów edukacji.

 6. Stypendium jest przekazywane w postaci wyżywienia, opieki wychowawców i szkolenia przez instruktorów, zakwaterowania na jachtach lub w namiotach oraz opłat portowych, a także w postaci innych wydatków poniesionych przez Fundację na rzecz stypendysty.

 

V. Postanowienia końcowe

§ 6

 1. Stypendysta przyjmuje stypendium.

 2. Stypendysta zobowiązany jest powiadomić Fundację w terminie 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia stypendium o:

  1. rezygnacji ze stypendium,

  2. niemożliwości skorzystania ze stypendium z powodów od niego niezależnych.
   w przypadku niepoinformowania Fundacji, stypendium wygasa w trybie natychmiastowym.

 3. W przypadku nierealizowania programu stypendium, oraz nie uzyskania stopni żeglarskich skutkuje wygaśnięciem stypendium w trybie natychmiastowym.

bottom of page