top of page

MŁODZIEŻOWY PROGRAM

               EDUKACJI ŻEGLARSKIEJ

Regulamin

Programu Pomocy Stypendialnej

Fundacji Ocean Marzeń, na naukę w Szkole Morskiej

 

§1.

Postanowienia wstępne

 

 1. Program Pomocy Stypendialnej Fundacji Ocean Marzeń w Warszawie (zwany dalej Programem) jest formą pomocy materialnej świadczonej uczniom oraz studentom studiów dziennych.

 2. Celem Programu jest zdobycie przez uczniów oraz studentów, szeroko pojętej edukacji morskiej, rozwoju intelektualnego oraz zdobycia zawodu w branży morskiej.

 3. Program przeznaczony jest przede wszystkim dla tych uczniów oraz studentów, którym warunki materialne uniemożliwiają podjęcie lub kontynuowanie nauki w wybranej szkole lub uczelni wyższej.

 4. Osoby zakwalifikowane do Programu otrzymują pomoc materialną w postaci stypendium fundowanego przez cały okres nauki, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w niniejszym Regulaminie. 

 5. Stypendium przyznawane jak na okres jednego semestru lub jednego roku szkolnego z możliwością kontynuacji, pod warunkiem spełniania wymagań określonych w Regulaminie. 

 6. Stypendium  może być przyznane w dwóch podstawowych formach tj.:

  1.  stypendium naukowo – socjalne,

  2.  stypendium naukowe.

 7.  Program finansowany jest ze środków Fundacji.

 8.  Stypendium przyznawane jest z  przeznaczeniem na wydatki związane z kształceniem osoby zakwalifikowanej do stypendium  w szczególności na:

  1. opłatę dodatkowych kursów, lekcji itp. pozwalających na rozwój i doskonalenie głównej dziedziny zainteresowań,

  2. zakup podręczników i pomocy naukowych,

  3. dojazd do szkoły lub uczelni, oraz powrót do domu raz w miesiącu,

  4. wyżywienie i produkty żywnościowe,

  5. zakwaterowanie w internacie/domu studenckim lub bursie.

 

§2

Warunki przystąpienia do programu

 1.  Do stypendium naukowo – socjalnego mogą być zakwalifikowani w szczególności uczniowie oraz studenci wymienieni w § 1 ust. 3 Regulaminu, którzy:

  1. są wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych, pieczy zastępczej oraz byłych wychowanków w okresie usamodzielnienia,

  2. uczą się w szkole podstawowej, branżowej, lub średniej, deklarują kontynuowanie nauki w szkole morskiej lub już studiują w szkole/uczelni morskiej.

 2. Uczeń/student ubiegający się o stypendium przesyła na adres Fundacji uzupełnioną, zgodnie ze stanem faktycznym, Kartę zgłoszenia ucznia/studenta, oraz Kartę dochodu rodziny kandydata do stypendium które stanowią załączniki do Regulaminu

 3. Na podstawie przesłanych Kart zgłoszeń oraz Kart dochodów Komisja Stypendialna dokona wstępnego wyboru kandydatów, którzy przechodzą do drugiego etapu kwalifikacyjnego.

 4. Uczniowie/studenci, którzy zostali zakwalifikowani do drugiego etapu przesyłają w terminie do 10 dni od daty uzyskania informacji o kwalifikacji, na adres Fundacji następujące dokumenty:

  1.  kserokopie decyzji o wysokości renty, emerytury, alimentów, świadczeń z pomocy społecznej, dochodów z rolnictwa i innych, jeśli student/uczeń posiada dochody z któregoś z wyżej wymienionych źródeł,

  2. uczniowie - potwierdzoną przez szkołę kopię świadectwa rocznego,

  3. studenci - potwierdzoną przez uczelnię kopię indeksu potwierdzającą zaliczenie roku lub zaświadczenie o kontynuowaniu studiów na kolejnym roku,

 5.  Uczeń/student przystępujący do Programu zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, sumiennej nauki oraz wykorzystania przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem.

 6. Uczeń/student zobowiązuje się do szczegółowego rozliczenia się z przyznanych środków pieniężnych, przedstawiając rachunki potwierdzające wydatki.

 7. Terminy składania dokumentów określa §6 Regulaminu. Komisja Stypendialna może określić inne terminy naboru do Programu.

 8.  W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski o stypendium naukowo - socjalne.

 9. Pierwszeństwo w otrzymaniu stypendium mają uczniowie/studenci o statusie sierot, następnie młodzież z placówek-opiekuńczo wychowawczych.

§3

Zasady przyznawania stypendium

 1. Stypendium przyznaje Komisja Stypendialna biorąc pod uwagę kryteria postawione w paragrafie 2.

 2. Komisja może przyznać stypendium również wtedy, jeśli kandydat nie spełnia warunków tego paragrafu, bądź nie przyznać stypendium nawet jeśli kandydat spełnia warunki tego paragrafu.

 3.  Zarząd Fundacji określa corocznie wysokość środków przeznaczonych na Program.

 4. Uczniom oraz studentom, którzy zostali objęci Programem, gwarantowane są stypendia przez cały okres nauki pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w paragrafie 2 punkcie 1 i 2 oraz w porozumieniu stypendialnym.

 5. Stypendium przyznawane jest na okres nauki.

 6. Kandydat ubiegający się o stypendium w każdym następnym roku nauki powinien każdorazowo wystąpić do Fundacji z wnioskiem o kontynuowanie stypendium.

 7. Na prośbę komisji stypendialnej stypendysta zobowiązany jest do przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających zasadność ubiegania się o stypendium.

 8. Komisja zastrzega sobie prawo osobistego kontaktu z osobą ubiegającą się o stypendium.

 9. Stypendium może być pobierane nie dłużej niż trwa cykl nauki określony programem szkoły lub programem na danym kierunku studiów.

 10. Stypendyście można zmniejszyć wysokość wypłacanego stypendium lub pozbawić prawa do niego również gdy:

  1. nie wywiązuje się z obowiązku zdobywania wiedzy,

  2. zachowuje się w sposób naruszający zasady współżycia społecznego

  3. nie rozlicza się systematycznie z wydatkowania stypendium lub przeznacza stypendium na cele inne niż określone w niniejszym Regulaminie i Porozumieniu.

 11.  Dochód na osobę w rodzinie określa się na podstawie złożonych dokumentów i oświadczenia rodziców lub innych opiekunów prawnych, o źródłach dochodów rodziny. Dochód na osobę w rodzinie stanowi dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie. Za dochód rodziny uważa się  sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie. Wysokość dochodu  powinna być udokumentowana odpowiednimi orzeczeniami lub zaświadczeniami.

§ 4

Wysokość i forma wypłaty stypendium

 1.  Maksymalna wysokość stypendium nie może przekroczyć sześciokrotności najniższego zasiłku rodzinnego ustalanego w miesiącu wrześniu każdego roku na dany rok szkolny.

 2. Stypendium wypłacane jest każdorazowo na rzecz uprawnionego co miesiąc z góry, najpóźniej do dnia 20 każdego miesiąca. O sposobie przekazywania stypendium decyduje Komisja Stypendialna. 

§ 5

Komisja Stypendialna

 1. Komisję Stypendialną powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

 2. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą Prezes Zarządu Fundacji, lub Członek Zarządu Fundacji jako Przewodniczący Komisji, oraz od dwóch do czterech osób, tak by skład komisji stanowił nieparzystą liczbę członków komisji.

 3. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością oddanych głosów.

 4. Do zadań Komisji należy m.in.:

  1. rozpatrzenie wniosków,

  2. podejmowanie decyzji o ilości i wysokości stypendiów, w oparciu o § 3 pkt. 1,

  3. poinformowanie zainteresowanych o wynikach kwalifikacji,

  4. podejmowanie decyzji o utracie prawa do ponownego ubiegania się o stypendium,

  5. podejmowanie decyzji o utracie prawa do otrzymywanego stypendium lub o zmniejszeniu jego wysokości.

 5. Posiedzenia Komisji odbywają się co najmniej raz w roku w miesiącu lipcu w celu rozpatrzenia zgłoszeń i zakwalifikowania do programu uczniów i studentów ubiegających się o uczestnictwo w Programie.

 6.  Komisja ma prawo do sprawdzenia prawdziwości podanych w dokumentach danych oraz monitorowania celowości i sposobu wykorzystania przyznanych środków. W tym celu może współpracować ze szkołą, do której uczeń uczęszcza, uczelnią, na której stypendysta studiuje, a także samorządem terytorialnym właściwym dla miejsca zamieszkania stypendysty.

 7. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

 8. Z posiedzeń Komisji sporządzany jest protokół. 

§ 6

Tryb i terminy przyznawania stypendium

 1. Kandydaci starający się o stypendium obowiązani są złożyć określone Regulaminem dokumenty do dnia 30 czerwca każdego roku.

 2. Wnioski o kontynuowanie stypendium w dalszych latach nauki stypendysta składa do 15 lutego i 15 lipca każdego roku.

 3. Zakwalifikowaniu się do drugiego etapu rozpatrywania wniosków  o stypendium Komisja informuje zainteresowanych listownie, telefonicznie lub drogą e-mailową w  terminie do 31 lipca każdego roku.

 4.  Zawiadomienie o zakwalifikowaniu się lub kontynuowaniu Programu i przyznaniu stypendium Komisja przesyła zainteresowanym do dnia 15 sierpnia każdego roku. W przypadku studentów pierwszego roku przyznaje się stypendium wstępne  ostateczne przyznanie stypendium studentowi następuje po przedłożeniu zaświadczenia o przyjęciu na wybrany kierunek studiów.

§ 7

Ustalenia końcowe

 1.  Fundacja zastrzega sobie prawo zmian w obowiązującym Regulaminie.

 2. W sprawach nieuregulowanych ostateczną decyzję podejmuje Zarząd Fundacji.

 3. Wzory dokumentów stanowią załączniki do Regulaminu.

bottom of page