top of page

REGULAMIN REJSU DLA MŁODZIEŻY

FUNDACJI OCEAN MARZEŃ

1. Rejs organizuje Fundacja Ocean Marzeń z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 73B lok. 14

2. Trasa i przebieg rejsu mogą być uzależnione od warunków atmosferycznych.

 

3. Uczestnicy rejsu mają prawo do:
3.a. udziału we wszystkich wydarzeniach przewidzianych programem rejsu,
3.b. wyjaśnień i uzyskiwania informacji z zakresu żeglarstwa i przebiegu rejsu,
3.c. zdobywania i pogłębiania umiejętności żeglarskich w zakresie ograniczonym warunkami rejsu,
wypoczynku/szkolenia.

 

4. Uczestnicy rejsu mają obowiązek:
4.a. bezwzględnego przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz zgłaszania dostrzeżonych zagrożeń,
4.b. aktywnego uczestnictwa we wszystkich obszarach działań załogi,
4.c. bezwzględnego stosowania się do poleceń skippera,
4.d. dbania o porządek  oraz powierzone mienie na jachcie i poza nim pod rygorem odpowiedzialności materialnej za spowodowane szkody,
4.e. przestrzegania wyznaczonych terminów,
4.f. przestrzegania zasad etyki jachtowej i ogólnie przyjętych norm społecznych.

 

5. Na jachcie i w czasie obozu obowiązuje zakaz:
5.a. palenia papierosów,
5.b. picia alkoholu,
5.c. zażywania środków odurzających,
5.d. poruszania się w niedostosowanym obuwiu,
5.e. gotowania w czasie płynięcia (chyba, że wyposażenie jachtu na to pozwala).

5.f. W przypadku złamania pkt 5a, 5b, 5c, uczestnik decyzją komandora zostaje wydalony z obozu.

 

6. Uczestnik rejsu nie może samowolnie:
6.a. oddalać się od grupy (jachtu, kei),
6.b. wchodzić do wody (pływać).

 

7. Czwórmian Żeglarski:
7.a. bezpieczeństwo,
7.b. każda praca wykonana jest dobrze i rzetelnie,
7.c. na jachcie panuje ład i porządek,
7.d. wiedza i dobra praktyka żeglarska.

 

8. Najważniejszych zasady etykiety żeglarskiej:
8.a Zachowanie załogi na jachcie i na lądzie musi zawsze przynosić zaszczyt polskiej banderze, oraz Fundacji,
8.b. Przepływające obok jachty pozdrawiamy podniesieniem ręki,
8.c. Wychodzimy i wchodzimy do portów lub marin w kompletnej garderobie w koszulkach rejsowych oraz bez „gali ręcznikowej” na relingach,
8.d. Wchodząc na obcy jacht zawsze pytamy Kapitana (Skippera) o zgodę,
8.e. Dbamy o porządek i czystość na jachcie (bałagan na pokładzie to zagrożenie bezpieczeństwa),
8.f. Nie pływamy z odbijaczami za burtą, nie depczemy żagli i lin, a wiążąc cumy prowadzimy je pod cumami stojących już jachtów,
8.g. Polecenia Kapitana (Skippera) jachtu wykonujemy natychmiast i bez sprzeciwu,
8.h. Na jachcie nie gwiżdżemy (w dawnych czasach, na żaglowcach komendy wydawano gwizdkiem), nie zachowujemy się hałaśliwie,
8.i. Załoga mówimy sobie po imieniu, bez względu na wiek, narodowość – to jeden z najstarszych żeglarskich obyczajów,  
8.j. do Komandora, Kapitana/Skippera zwracamy się z szacunkiem, oraz używając jego stopnia (Panie/Pani Komandor/Kapitan),
8.k. Nie „egzekwujemy” twardo prawa drogi, nie wyprzedzamy jachtów dochodzących do portu, a jachty na żaglach mijamy po zawietrznej,
8.l. Okazujemy szacunek miejscowym zwyczajom i tradycjom,
Jesteśmy zawsze na bieżąco z prognozami pogody i komunikatami radiowymi – mogą okazać się bardzo przydatne.

 

9. W czasie rejsu Fundacja zapewnia pokrycie następujących kosztow:
9. a. Zakwaterowanie na jachcie, opłaty portowe (postój jachtu w porcie, podłączenie do prądu),
9. b. Wyżywienie,
9. c. Wykwalifikowaną kadrę,
9. d. Inne koszty merytoryczne.

 

10. Koszty uczestników:
10. a. transport do portu rozpoczęcia rejsu,
10. b. transport z portu ukończenia rejsu,
10. c. środki pieniężne na wydatki własne,

 

11. Kaucja rezerwacyjna: 
11. a. Opiekun/Opiekunowie na 90 dni przed rejsem przekazuje na konto bankowe fundacji (przelew) kaucje rezerwacyjną w wysokości 150 zł, celem zarezerwowania miejsca na rejsie,
11 b. Kaucja przekazwyna jest przelewem na konto bankowe  fundacji w Banku Pekao S.A. 29 1240 6218 1111 0010 4356 6555, z następującym tytułem: Numer rejsu (Cxx)/nazwisko imię/Kaucja rezerwacyjna,
11. b. kaucja rezerwacyjna zostanie zwrócona po rejsie do 31 października, o ile uczestnik brał udział w rejsie,
11. c. w przypadku zgłoszenia braku uczestnictwa w rejsie na 21 dni przed rejsem, kaucja rezerwacyjna zostanie zwrócona, 
11. d. brak zgłoszenia braku uczestnictwa na 21 dni przed rejsem, oraz brak stawienia się w porcie w dniu rozpoczęcia rejsu, skutkuje przeznaczeniem kaucji na pokrycie kosztów organizacji rejsu (zakup wyżywienia, wynagrodzenie kadry, opłaty portowe)

11. e. w przypadku udziału uczestnika w więcej niż jednym rejsie, kaucja zostaje zaliczona na poczet wszystkich rejsów w sezonie.

 

12. Kaucja jachtowa od uczestnika:
12. a. Uczestnik przed rejsem wnosi osobiście (w gotówce) kaucję jachtową w wysokości 20zł (osoba),
12. b. Kaucja pobierana jest na poczet zniszczeń, oraz zagubienia wyposażenia jachtu,
12. c. Z chwilą wejścia na jacht uczestnik bierze wraz z załogą odpowiedzialność za stan techniczny na jachcie, oraz jego wyposażenie,
12. d. Kaucja jest zwracana po rejsie, jeżeli jacht nie został uszkodzony z winy uczestnika, a wyposażenie jachtu jest kompletne. 
12. e.  W przypadku stwierdzenia braku wyposażenia jachtu załoga ma obowiązek zgłosić stan Skipperowi, oraz uzupełnić braki. 

 

13. Portem macierzystym jachtów jest port Korektywa (Piaski). W przypadku zmiany miejsca rozpoczęcia i ukończenia rejsu, Fundacja informuje uczestników przed rejsem. 

 

14. Organizator rejsu nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe należące do użytkowników, zagubione, zniszczone lub utopione w czasie rejsu.

 

15. W przypadku rażącego naruszenia reguł rejsu uczestnik może zostać wydalony z rejsu na koszt opiekunów ustawowych.

 

16. Ewentualne skargi i zażalenia uczestnik za pośrednictwem opiekunów ustawowych ma prawo zgłosić na piśmie do Zarządu Fundacji.

bottom of page